นายกฤตพัส วงค์เมทา

ครููผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 10/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088223XXXX
 • Facebook : Krittapat Wongmetha
 • Email : Krittapat605@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่งฮึ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครููผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่