นางสาวดาราวดี ธิชาญ

ครููผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 05/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088452XXXX
 • Facebook : Fah Sai
 • Email : fah0884523508@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่งฮึ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครููผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่