นางสาวชนากานต์ จันทร์ต๊ะนาเขต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097357XXXX
 • Facebook :
 • Email : maewmaewmaew008@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านโป่งฮึ้ง
 • ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่