นายอนุพงค์ คำน้อย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจรรยา สวามิวัสดุ์

ตำแหน่ง : ครููผู้สอน

นางสาวดาราวดี ธิชาญ

ตำแหน่ง : ครููผู้สอน

นางสาวมัทนา ชุ่มเรือน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพิมพ์ทอง สมบูรณ์ใจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวชนากานต์ จันทร์ต๊ะนาเขต

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ